Aluevaalit 2022: Lisbeth Konttinen

Lisbeth Konttinen 344

projektisuunnittelija / projektplanerare
Loviisa, Lovisa
[email protected]
0401529441

Slogan: Hyvinvoinnin perusta luodaan järjestelmällä, jossa jokainen kohtaaminen vahvistaa turvallisuutta. Grunden för välbefinnande skapas av ett system där varje möte stärker trygghetskänslan.

Esittely

Työurani olen tehnyt pääasiallisesti sosiaali- ja terveysalan opettajana. Ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtävä työ on aina ollut minulle läheistä. Se on johdattanut minut yhdistysaktiiviksi sekä erilaisiin tehtäviin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä koulutusten suunnittelijana, kehittäjänä ja projektisuunnittelijana.

Hyvinvointikenttä on minulle teoreettisesti ja käytännön kautta tärkeä ja tuttu. Viiden pojan äitinä, tukiperhevanhempana ja eri elämäntilanteissa, eri ikäisten läheisteni omaishoitajana toimiminen on pitänyt huolta käytännön kosketuksesta sosiaali- ja terveysalaan.

Näen sosiaali- ja terveysalan, hyvinvointialan laajasti, ihmisen koko elämänkulun arkeen kuuluvana osana.
Erilaiset ennalta suunnittelemattomat riskit voivat tulla todellisuudeksi kenelle tahansa. Hyvinvoinnin määrä mitataan turvallisuuden kokemuksena näissä tilanteissa.
Myös kaikki ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tehtävä ennaltaehkäisevä, osallisuutta vahvistava työ, kuten erilaiset harrastukset, kulttuuri laajasti, yhteisössä toimiminen on nähtävä tärkeänä osana tätä kokonaisuutta.
Työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi sekä mahdollisuus tehdä työtään osaavasti ja perehtyneesti on koko hyvinvointityön kivijalka.


Jag har främst arbetat som lärare inom social- och hälsovård. Att arbeta för människor och samhällen har alltid legat mig nära. Det har lett mig till att vara föreningsaktivist och till olika roller inom social- och hälsoorganisationer och mindre föreningar som utbildningsplanerare, utvecklare och projektplanerare.

Området välbefinnande är viktigt och bekant för mig teoretiskt och praktiskt. Som mamma till fem söner, som stödfamilj förälder och som närståendevårdare för mina nära i olika åldrar i olika livssituationer har de praktiska frågorna och kontakterna till social- och hälsovården varit en viktig del av livet.

Jag ser välfärdssektorn som en del av vardagen för var och en av oss under hela livet.
Olika oförutsedda risker kan bli verklighet för vem som helst. Mängden välbefinnande mäts med upplevelsen av säkerhet i dessa situationer.
Det är också viktigt att se allt förebyggande, inkluderande arbete, såsom olika fritidsintressen, kultur i vid bemärkelse som en viktig del av helheten då vi syftar för att öka människors välbefinnande.
Arbetarnas krafter och välmående samt möjligheten att utföra sitt arbete kompetent och fokuserat är grundstenen i allt arbete inom social och hälsovård.
Ylös