Eduskuntavaalit 2019

161Kari Lamberg

varatuomari, antikorruptioasiantuntija
Sitoutumaton / obunden

Slogan: Jokainen ihminen on tärkeä.

Esittely / presentation

Olen sitoutumaton ehdokas, 61-vuotias varatuomari ja antikorruptioasiantuntija. Olen naimisissa ja minulla on kolme lasta sekä kaksi lastenlasta. Olen tällä hetkellä virkavapaalla kihlakunnansyyttäjän virasta, koska työskentelen Moldovassa EU:n rahoittamassa oikeuslaitoksen antikorruptio – projektissa.

Minulla on pitkä työkokemus poliisiorganisaatiosta apulaisnimismiehenä sekä pitkä työkokemus syyttäjälaitoksen erilaisista vaativista tehtävistä. Olen työskennellyt lähes 10 vuotta ulkomailla, lähinnä rauhanturva- ja siviilikriisinhallintaoperaatioissa lakimiehenä. Olen reservin kapteeni.
Mottoni on: ”Jokainen ihminen on tärkeä”.

Minulle on tärkeää, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, hyvään koulutukseen, kunkin yksilön tarvitsemaan laadukkaaseen ja tehokkaaseen terveydenhoitoon sekä tarvittaessa hyvään ja valvottuun hoivaan. Leipäjonot on tehtävä tarpeettomiksi. Minulle on tärkeää, että jokainen yksilö ja perhe voivat hyvin eikä kukaan joudu yhteisöjen ulkopuolelle taloudellisten syiden, sairauden tai minkään muunkaan syyn takia. Eriarvoistumista vastaan on tehtävä työtä. Se edistää myös turvallisuutta koko yhteiskunnassa.

Työllisyyttä on parannettava; meillä on vielä suuri joukko työttömiä, joiden työllistäminen on saatava järjestymään. Tämä vaatii kaikkien toimijoiden osallistumista työllistämistoimenpiteisiin sekä koordinoitua ja tuloshakuista toimintaa sekä julkisilta että yksityisiltä toimijoilta. Jokaisella on oltava mahdollisuus turvalliseen elämään ilman pelkoa taloudellisesta ahdingosta tai rikosten uhasta. Rikosten ennaltaehkäisyä on edistettävä neuvoin ja ohjein sekä tarvittavalla valvonnalla. Rikosten seuraamuksia ja täytäntöönpanoa on kehitettävä vastaamaan kansalaisten tahtoa.

Haluan edistää Suomen turvallisuutta ja tukea toimenpiteitä kyberuhkia vastaan sekä vahvistaa Suomen huoltovarmuutta. Suomen on pyrittävä kaikin ulkopoliittisin keinoin välttämään aseellisia konflikteja ja toisaalta ylläpidettävä itsenäistä sekä riittävän vahvaa puolustusvalmiutta. Ilmastonmuutosta vastaan on toimittava yksilötasolla ohjaamalla oikeisiin valintoihin ja yhteisötaholla asettamalla päästöille rajoja ja standardeja. Meidän on kehitettävä ja otettava käyttöön sopivia teknisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toisaalta meidän on varauduttava ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, jos globaalia muutosta ei saada estettyä.

Ilmastonmuutos, voimakas väestönkasvu ja mahdolliset konfliktit maailmalla voivat aiheuttaa jälleen runsasta pakolaisuutta, jonka hallitsemiseen on tehtävä riittävän voimakkaita ja sopivia toimia sekä EU:n että oman hallitukseltamme toimesta niin, ettei hallitsematon maahanmuutto aiheuttaisi samanlaisia ongelmia kuin aikaisemmin.
Asumiskustannusten nousua on hillittävä, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kansalaisilla pitää olla hyvät vaikutusmahdollisuudet yhdyskuntasuunnitteluun sekä asuinalueiden viihtyisyyden lisäämiseen. Julkisten tilojen kosteusongelmiin on puututtava tehokkaasti kansanterveydellisistäkin syistä.

Kannatan raideliikenteen lisäämistä turvallisuuden, sujuvuuden sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyn takia Julkista liikennettä on kehitettävä ja teknillisin ratkaisun on vähennettävä julkisen liikenteen päästöjä. Suomen pitkät välimatkat ja julkisen liikenteen nykyinen heikko kattavuus puoltaa kuitenkin haja-asutusalueiden asujien yksityisautoilua, minkä osalta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on puututtava lähinnä teknisin ratkaisuin, ei verotusta kiristämällä.
Valtion- ja kuntatalouden menot on sopeutettava lähivuosina niin, ettei valtion ja kuntien velkaantuminen enää lisääntyisi. Tämä edellyttää huolellista harkintaa ja suunnittelua sekä verotusta uudistettaessa että julkisista menoista päätettäessä. Harmaan talouden kitkemiseen ja veronkierron estämiseen on suunnattava voimavaroja ja säädösten on oltava tukemassa näitä tavoitteita.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on parannettava ja päätöksenteon avoimuutta on lisättävä, varsinkin asioiden valmisteluvaiheessa, jossa usein jo päätetään uudistusten pääkohdista. Kannatan ruotsin kielen opetusta kouluissa ja virkamiesten on tarvittaessa pystyttävä palvelemaan myös ruotsin kielellä.

Harrastan kuntoliikuntaa, lukemista (sotahistoria, turvallisuuspolitiikka, tiede ym.) ja mahdollisuuksien mukaan luontoretkiä. Osallistun yhdessä vaimoni kanssa avioparien parisuhdetta tukevien kurssien järjestämiseen.
[email protected]
Ylös